Teater Snits is ûntstean troch in fúzje fan Krite Snits (sûnt 1850) en it Snitser Frysk Toaniel (sûnt 1948).

Teater Snits fersoarget 2 kear yn it winterskoft in toanielfoarstelling (novimber en april).

Ûnderdiel fan Teater Snits is ek de organisaasje fan de Bonte Sneeker Avonden.

De toanielferiening fan Teater Snits is oansletten by “Stichting Amateurtoaniel Fryslân”.

 

Bestjoer:

Foarsitter:

Boudewijn de Ree

 

Skâthâlder  / Lede-administraasje:

Dennis Sinnema / Yede van Dijk

email: ledeadministraasje@teatersnits.frl

 

Sekretaris:

Syboutsje van der Meer

email: secretariaat@teatersnits.frl

 

Leden:

Coby Sluyter

Tjitske Kuipers

 

Webside behear:

Arnold  Brouwer