Teater Snits is ûntstean troch in fúzje fan Krite Snits (sûnt 1850) en it Snitser Frysk Toaniel (sûnt 1948).

Teater Snits fersoarget 2 kear yn it winterskoft in toanielfoarstelling (novimber en april).

Ûnderdiel fan Teater Snits is ek de organisaasje fan de Bonte Sneeker Avonden.

De toanielferiening fan Teater Snits is oansletten by “Stichting Amateurtoaniel Fryslân”.

 

Bestjoer:

Foarsitter (tydlik):

Klaas Visser

 

Skâthâlder  / Lede-administraasje:

Syboutsje van der Meer

email: ledeadministraasje@teatersnits.frl

 

Skruiwster:

Roos van den Berg

email: secretariaat@teatersnits.frl

 

Leden:
Coby Sluyter
Tjitske Kuipers
Wiebe van Solkema
Folkert Sijbrandij

 

 

Webside behear:

Arnold  Brouwer