Bonte Sneeker Avonden

Na et openluchtspektakel anne Kolk in et jaar 2000 (Simmer 2000), was der een tekort in et budget en moest der een oplossing komme om weer út de kosten te kommen.

Speuler Yede van Dijk stelde foar om een bonte avond te organiseren. Hij had oait een foardracht houden in et Frittemahof as “Frou de Jong”. Dizze frou de Jong sú as “leading lady” optrede in et -toen noch- Van der Wal-restaurant en dér gasten ontfange, foar een klein optreden. Et begon oait met 1 foarstelling en et is in de jaren útgroeit tot 7 foarstellingen per  jaar, in et theater an de Westersingel. Roaie draad is noch altyd Heabeltsje de Jong (dy ’t alle jaren hur jaardach fiert) en et dagelikse leven op de Stienklip, wer’t alle (polityke) gebeurtenissen in Sneek op de korrel nomen wurde. En …. nyt in et Frys, mar in et “Sneekers”!