Bonte Sneeker Avonden

Nei it iepenloftspektakel oan de Kolk yn 2000 (Simmer 2000), wie der in tekoart yn it budget en moast der in oplossing  komme om wer út de kosten te kommen.

Spiler Yede van Dyk stelde foar om in bonte jûn te organisearjen. Hy hie oait in foardracht halden yn it Frittemahof as “Frou de Jong”. Dizze Frou de Jong soe as “leading lady” optrede yn it -doe noch- Van der Wal-restaurant en dér gasten ûntfange, foar in lyts optreden. It begun oait mei 1 foarstelling en it is yn de jieren útgroeit oant 7 foarstellingen it jier, yn it teater oan de Westersingel. Reade tried is noch altyd Heabeltsje de Jong (dy’t alle jieren har jierdei hald) en it deistich libben op de Stienklip, wer’t alle (polityke) gebeurtenissen yn Snits op de korrel nommen wurde. En ….net yn it Frysk, mar yn it “Sneekers”!

De foarstellingen fan de Bonte Sneeker Avonden 2019 binne op de folgende avenden. Set se dus gau in de agenda!!

1 februari 2019:     Première

2 februari 2019:    2e foarstelling

3 februari 2019:    sundachmiddach matinee

5 februari 2019:    4e foarstelling

6 februari 2019:    5e foarstelling

8 februari 2019:    6e foarstelling

9 februari 2019:    7e foarstelling

Info over de kaartferkoop folgt later!