De feriening iepent sneon 21 maaie de doarren foar elkenien dy’t graach meidwaan wol oan dit toanielselskip.

Fan 10.00 oant 16.00 oere jouwe 3 profesjonele trainers workshops op it mêd fan ymprovisaasje, stilspul en rolferdjipping.

Meidwaan is fergees, ynklusyf kofje/tee en lunch. De rykstaal fan de feriening is Frysk, mar meidwaan oan de workshops is ek mooglik yn it Nederlânsk of it Snitsersk.

Wolsto ûnderfining opdwaan yn aktearjen, meld dy dan no oan!

Do kinst dy oanmelde foar dielname oan dizze dei, dy’t plakfynt yn ’t Covenant, Oude Dijk 15 yn Snits,

fia ûndersteand emailadres:

teatersnitssekretariaat@gmail.com

 

Data, kaartferkeap en nije stikken foar it winterskoft 2022/2023 ynkoarten op dizze side

 Lês mear