“Foar Rosanna”

In fleurich stik oer folsleine leafde, trochsettingsfermogen en trou.

 

Start kaartferkeap  foar leden: 30 oktober (sjoch programmaboekje).

De frije ferkeap begjint op 6 novimber (foar €15,– it stik) fia www.theatersneek.nl of oan de kassa fan it teater oan de Westersingel.

 

 

 

“Bonte Sneeker Avonden”

De foarstellingen fan de  Bonte Sneeker Avonden binne op de folgende avenden. Set se dus gau in de agenda!!

1 februari 2019:     Première

2 februari 2019:    2e foarstelling

3 februari 2019:    sundachmiddach matinee

5 februari 2019:    4e foarstelling

6 februari 2019:    5e foarstelling    

8 februari 2019:    6e foarstelling

9 februari 2019:    7e foarstelling

 

Info over de kaartferkoop folgt later!