“Bonte Sneeker Avonden”

De foarstellingen fan de  Bonte Sneeker Avonden binne op de folgende avenden. Set se dus gau in de agenda!!

1 februari 2019:     Première

2 februari 2019:    2e foarstelling

3 februari 2019:    sundachmiddach matinee

5 februari 2019:    4e foarstelling

6 februari 2019:    5e foarstelling    

8 februari 2019:    6e foarstelling

9 februari 2019:    7e foarstelling

 

Info over de kaartferkoop, siën op de Thús pagina.