previous arrow
next arrow
Slider
Toanielselskip Teater Snits iepent de doarren!!

 

Teater Snits is in toanielselskip mei syn oarsprong yn 1850. Alle jierren spilet it selskip in tal foarstellings op it grutte poadium fan Theater Sneek oan de Westersingel.

De feriening iepent sneon 21 maaie de doarren foar elkenien dy’t graach meidwaan wol oan dit toanielselskip.

Fan 10.00 oant 16.00 oere jouwe 3 profesjonele trainers workshops op it mêd fan ymprovisaasje, stilspul en rolferdjipping.

Meidwaan is fergees, ynklusyf kofje/tee en lunch. De rykstaal fan de feriening is Frysk, mar meidwaan oan de workshops is ek mooglik yn it Nederlânsk of it Snitsersk.

Wolsto ûnderfining opdwaan yn aktearjen, meld dy dan no oan!

Do kinst dy oanmelde foar dielname oan dizze dei, dy’t plakfynt yn ’t Covenant, Oude Dijk 15 yn Snits, fia ûndersteand emailadres:

 

teatersnitssekretariaat@gmail.com

 

 

Toneelgezelschap Teater Snits opent haar deuren!!

Teater Snits is een toneelgezelschap met een oorsprong in 1850. Ieder jaar speelt het gezelschap een aantal voorstellingen op het grote podium van Theater Sneek aan de Westersingel.

Voor iedereen die weleens zou willen meedoen met dit toneelgezelschap, opent de vereniging haar deuren op zaterdag 21 mei aanstaande.

Van 10.00 tot 16.00 uur verzorgen 3 professionele trainers workshops op het gebied van improvisatie, stil spel en rolverdieping.

Deelname is gratis, inclusief koffie/thee en een lunch. De voertaal van de vereniging is Frysk, maar deelname aan de workshops kan ook in het Nederlands of Sneekers.

Lijkt het je leuk om eens ervaring op te doen in het toneelspelen, geef je dan nu op!
Aanmelden voor deelname aan deze dag, die plaatsvindt in ’t Convenant, Oude Dijk 15 in Sneek, kan via onderstaand emailadres:

 

teatersnitssekretariaat@gmail.com

 

https://www.teatersnits.frl/aginda/

 

 

 

———————————————————————–

 info@teatersnits.frl