previous arrow
next arrow
Slider

Stikken fan ôfrûnne winterskoft:

 

23 en 24 novimber 2018:

“Foar Rosanna”

In fleurich stik oer folsleine leafde, trochsettingsfermogen en trou.

Kroechbaas Marco’s frou Rosanna is slim siik en komt ynkoarten te ferstjerren. Marco besyket te foarkommen dat der doarpsgenoaten komme te ferstjerren yn  it Italiaanske doarp, omdat der noch mar trije plakken op it hôf fry binne. 

 

1 oant 9 febrewaris 2019:

“Bonte Sneeker Avonden”

Buurfrou Heabel fierde ok dit jaar weer hur jaardach in “Oans Gebouw” aan de Westersingel.

Traditioneel wurdt dit feestje al jaren fiert met 7 keer een foarstelling!! Naast Heabel komme de buren Molly, Wietse Wuttel en Swerius van Epema thoe de Loo weer buurten. Ok binne der elke keer prachtiche optredens fan lokale artiesten dy dit feestje kompleet make!

 

5 en 6 april 2019:

Twa fleuriche ienakters

“Karma”  en  “(H)exen”

“Karma”

Yn dizze ienakter, mei tal fan jonge spilers en spylsters, wurdt de jierdei fiert fan mem Isa. It hiele gesin (en oanhang) komt by inoar om dit feest te fieren. Al gau ûntstean hjir en dêr wat yrritaasjes: de measten binne mear mei harren mobyltsje dwaende, dan mei inoar. Dan wurdt der beslúten de mobyltsjes yn in doaze te bewarjen. Broerke Rudy sil der op passe…………

“(H)exen”

Dolores en Wendela riede harren ta op harren speech tydens in houliksfeest. It is it tredde houlik fan Erik, mei wa’t de beide froulju earder troud west binne.
De “(H)exen” hawwe noch wol in appeltsje te skilen mei Erik….

Sjoch foar foto-ympresje http://www.teatersnits.frl/fotoboek/