previous arrow
next arrow
Slider
“170  Jier Teater Snits “ 
Wat ea begȗn mei toanielferiening Krite Snits en letter yn gearwurking mei Snitser Frysk Toaniel, is útgroeit ta ien fan de grutste ferienings fan Snits en omkriten : 
 TEATER SNITS!

 

We binne dit jubileum winterskoft 2019/2020 al wer drok dwaende mei grutte plannen. 

 

Yn 2020 fynt der in bestjoerswikseling plak en dȇrom sykje wy nije entȗsjaste bestjoersleden. 
Fielst  dy belutsen by toaniel in it algemien en frysk toaniel yn it bysȗnder en wolst  it bestjoer  fersterkje dan kinst  dy oanmelde as kandidaat fia email: info@teatersnits.frl 
Of belje mei ȗs foarsitter Boudewijn de Ree : 06-37655754